fbpx

Terms  & Conditions

 

1. Identity

Handelsnaam: Circular Engine

Bezoekadres: Dokter Bearda Bakkerstraat 72 te (8923 ER) Leeuwarden

Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur

KvK-nummer: 74250760

Btw-identificatienummer: NL002278879B36

 

2.General

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen en offertes waarbij Circular Design Engineering, verder te noemen “Opdrachtnemer”, zich verbindt tot het verrichten van werkzaamheden en/of het verlenen van diensten aan een (rechts)persoon, verder te noemen “Opdrachtgever”.
  2. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van werknemers van Opdrachtnemer en eventuele andere bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken hulppersonen.
  3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt op voorhand nadrukkelijk door Opdrachtnemer van de hand gewezen.
  4. Opdrachtnemer heeft het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Opdrachtgever wordt geacht iedere wijziging van deze algemene voorwaarden te hebben geaccepteerd, indien deze binnen zeven dagen na Schriftelijke kennisgeving van de wijzigingen door Opdrachtnemer haar bezwaren niet schriftelijk bij Opdrachtnemer heeft gemeld.
  5. Voor zover de Overeenkomst bepalingen bevat die in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, prevaleren de bepalingen van de Overeenkomst.
  6. Voor zover deze algemene voorwaarden zijn vertaald in een andere dan de Nederlandse taal, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.

 

4. Payments

 

  1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een vergoeding verschuldigd welke is gebaseerd op de werkelijk door Opdrachtnemer bestede tijd vermenigvuldigd met het toepasselijke tarief. Daarnaast is Opdrachtnemer gerechtigd door haar tijdens de uitvoering van Overeenkomst gemaakte onkosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen. De tarieven worden jaarlijks aangepast. Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en eventuele andere heffingen. De urenregistratie van Opdrachtnemer is dwingend bewijs van de door Opdrachtnemer bestede en gefactureerde tijd, tegenbewijs door Opdrachtgever is niet mogelijk. Een afschrift van de geregistreerde uren worden door Opdrachtnemer aan de betreffende factuur gehecht.
  2. In geval van Detachering, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor om iedere verhoging van de lonen, andere arbeidsvoorwaarden of kostenvergoedingen volgend uit een eventueel van toepassing zijnde cao dan wel volgend uit de cao binnen de branche waarin Gedetacheerde werkzaam is dan wel volgend uit de bij arbeidsovereenkomst met Gedetacheerde overeengekomen arbeidsvoorwaarden, door te berekenen aan Opdrachtgever en de tarieven dienovereenkomstig te verhogen. Voorts behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor om de tarieven te verhogen indien sprake is van gewijzigde wetgeving of pensioenverplichtingen en/of sociale lasten.
  3. Opdrachtgever is verplicht de in rekening gebrachte vergoeding binnen 14 dagen na factuurdatum zonder enige aftrek, korting of verrekening te voldoen. Opdrachtgever kan zich met betrekking tot de verplichting tot betaling van de factuur niet op opschorting beroepen. Opdrachtgever is, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, in verzuim door het enkel verstrijken van de betalingstermijn, welke geldt als een fatale termijn. Zodra de betalingstermijn is verstreken, is Opdrachtgever derhalve terstond de wettelijke handelsrente en vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke laatste ten minste 15% van de verschuldigde hoofdsom, inclusief btw bedraagt, met een minimum van € 200,00.

© Circular Engine | Privacy Policy | Terms & Conditions